PROJEKT PARKU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W POZNANIU 2013

 

I miejsce w ogólnopolskim konkursie ZIELEŃ MIEJSKA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW OGRODÓW na Targach Poznańskich Gardenia 2013 w konkursie "Park edukacji przyrodniczej Strzeszyn" w Poznaniu.

 Wykonanie rewitalizacji okolicy zbiornika retencyjnego w Poznaniu zakłada wykonanie koncepcji zagospodarowania parku, która będzie podstawą do uporządkowania terenu. Park jest połączeniem estetyki, funkcji jaką ma pełnic oraz wartości krajobrazowej w tkance miej-skiej. Przyroda i zagospodarowanie przestrzeni mają wpływac na dobre samopoczucie użytkowników, zdrowie i czynny relaks, a także nieść za sobą wartości edukacyjne i zachęcać do obcowania z naturą, wzbudzać ciekawość, uczyć. Punktem wyjściowym jest stan istniejący terenu opracowania - zbiornik retencyjny, łąki i murawy, przedepty, skupiska drzew i krzewów. Zaprojektowano kręte ścieżki, łagodnie podkreslające kształt i naturalny charakter parku oraz istniejacy         zbiornik retencyjny wraz z występującą wokół niego roślinnością. Ściezki umozliwiają swobodne przemieszczanie się po terenie, eksploatację jak największej ilości interesujących fragmentów, a jednoczesnie ograniczają ewentualne zniszczenia istniejącej przyrody przy zbyt intensywnym użytkowaniu. Z uwagi na wartość przyrodniczą terenu - florę przy zbiorniku wodnym, tereny lęgowe ptaków wodnych oraz płazów - główne trasy komuikacyjne odsunięto od zbiornika. Zachowane zostały  powierzchnie biologicznie czynne w niemaruszonym stanie, które są miejscem występowania gatunków chronionych - traszki zwyczajnej, pazia królowej oraz wodopojem dla nietoperzy, a także siedliskiem roślin przywodnych oraz różnego rodzaju ptactwa. Nowy kształt parku nadały wyty-czone szlaki komunikacyjne oraz nowe nasadzenia drzew i innych roślin parkowych. Ścieżka przyrodnicza wraz z umiejscowionymi przy niej tablicami informacyjnymi została zlokalizowana wokół zbiornika wodnego.

Nina Klejnowska


 

OSTO 2013 Park Edukacji Przyrodniczej Strzeszyn